Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hindoe Healing en Massage 1 september 2016.

 • Bij de eerste behandeling van de cliënt volgt altijd een kort intakegesprek, waarbij de Algemene Voorwaarden worden doorgenomen en ondertekend.
 • Gegevens van de cliënt worden genoteerd ten behoeve van de administratie. Daarna vindt de behandeling plaats.
 • Massage’s zijn niet erotisch getint.
 • Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt.
 • Hindoe Healing en Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage en de schoenen in de gang te zetten. In overleg mag de mobiele telefoons aanstaan
 • Betaling dient gelijk na behandeling, contant te gebeuren, er is geen pin mogelijkheid. Bij voorkeur gepast betalen, omdat er weinig wisselgeld aanwezig is.
 • In geval van overmacht houdt Hindoe Healing en Massage zich ten alle tijden het recht voorbehouden om de afgesproken massagebehandeling te annuleren en op te schorten naar een later tijdstip, e.e.a. in onderling overleg.
 • Geef voor aanvang van de massage aan of je ergens last van hebt en of ik ergens rekening mee moet houden met betrekking tot je gezondheid, of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn. Medicijngebruik en indien je onder behandeling bent van een arts, dien je vooraf te melden.
 • Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de
  gezondheid aan Reiki Hindoe Healing en massage.
 • Massage’s bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts, therapeut en/of specialist.
 • Hindoe healing en Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel, in welk opzicht dan ook, aan het lichaam, naar aanleiding van een door mij uitgevoerde massagebehandeling. De ontspanningsmassages die ik geef zijn niet medisch.
 • Indien je jonger bent dan 18 jaar, dan dient de ouder of verzorger toestemming te geven voor de behandeling. Je ben verplicht voor aanvang van de massage aan te geven of je minderjarig bent.
 • Bij Hindoe healing en Massage is hygiëne belangrijk, ik verwacht dat van de klant ook.
 • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, ben ik genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.
 • Bij annulering van een afspraak voor 24 uur voor aanvang, ben ik genoodzaakt € 10,00- in rekening te brengen.
 • De cadeaubon en behandelkaart kunnen alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Hindoe healing en Massage. Deze is voorzien met een paraaf van Reiki Hindoe healing en massage en mag niet worden gekopieerd.

Disclaimer:
De risico’s voor schade en gebreken, voortvloeiend uit het handelen tijdens werkzaamheden van de behandelaar van Hindoe healing en Massage, zijn geheel voor risico van de cliënt.  Mochten er onverhoopt schadeclaims plaatsvinden, dan kunnen deze niet meer bedragen  dan de kosten van de op dat moment uitgevoerde behandeling.

Algemene Voorwaarden Hindoe Healing en Massage 1 september 2016
Ten behoeve van cursussen en workshop die gegeven door Hindoe Healing en Massage.

artikel  1. Algemeen .
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere cursus overeenkomst tussen Hindoe Healing en Massage en degene die van de diensten van Hindoe Healing en Massage gebruikt maakt, hierna te noemen “Cursist”.
2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet, die niet in deze algemene voorwaarden voorzien is, dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel  2. Aansprakelijkheid
Hindoe Healing  en Massage aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, die in of voor de cursus locatie plaatsvinden, noch voor vermissingen of beschadigingen van eigendommen van Cursist of van derden.

artikel  3. Kosten annulering 
De kosten bij annulering zijn als volgt: Tussen 14 dagen en 1 maand voor aanvang: €50. Tussen 7 dagen en 14 dagen voor aanvang: €100. Korter dan 7 dagen voor aanvang: €150. Tenzij anders overeengekomen met Hindoe Healing en Massage
2. Annulering geschiedt door te e-mailen naar hindoehealing@gmail.com

artikel  4. Betaling en incassokosten 
Betaling dient voor aanvang van de cursus op de rekening van Hindoe Healing en Massage binnen  te zijn.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Tenzij anders overeengekomen met Hindoe Healing en Massage. Bijvoorbeeld in het geval dat de cursus binnen de betaaltermijn plaatsvindt.
3. Hindoe Healing en Massage is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de cursist administratiekosten (1e herinnering € 7,50;  2e herinnering € 12,50) te berekenen.
4. Indien Hindoe Healing en Massage zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incassomaatregelen, wordt het totaal (nog) te vorderen bedrag verhoogd met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso en proceskosten.
5. Bij betalingen vanuit het buitenland zullen bijkomende bankkosten voor rekening komen van de Cursist.

artikel  5. Toepasselijk recht en geschillen 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hindoe Healing en Massage partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Hindoe Healing en Massage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Hindoe Healing en Massage het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel  6. Wijziging voorwaarden
Hindoe Healing en Massage behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen resp. aan te vullen